ผลงานของเรา

รหัส : REF-006

ชื่อโครงการ : MAGOTTEAUX .CO.,LTD FACTORY , VRM FACTORY MCL 4 PROJECT (โรงงาน มากอตโตะ จ.สระบุรี)
สินค้าที่ใช้ : เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30 ความยาว 13-15 เมตร และเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35 ความยาว 13-15 เมตร จาก PCI